English De Bruijn & Co op LinkedIn

Claim alsnog vergeten investeringsaftrek

Binnen bepaalde grenzen levert een investering in bedrijfsmiddelen een extra aftrekpost op: de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als een ondernemer in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2014 is vergeten de investeringsaftrek toe te passen, kan hij de Belastingdienst in 2019 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit is wel het laatste jaar waarin hij nog kan verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2014! Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat de ondernemer binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting daarvan melding moet doen bij RVO.nl Men mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA...

Keer vóór 1 januari 2020 dividend uit

Keer vóór 1 januari 2020 dividend uit Per 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Voor een dga kan dat een goede reden zijn om zijn bv nog dit jaar wat dividend te laten uitkeren. Dit dividend valt dan onder een lager tarief dan wanneer de bv het in 2020 uitkeert. In 2020 en latere jaren is niet van belang of de winstreserve van de bv is ontstaan vóór de tariefsverhoging. Het tarief van 26,25% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen.   Werk nog wat langer in de werkruimte Een ondernemer kan onder strikte voorwaarden de kosten van zijn werkruimte aftrekken van zijn belastbare winst over 2019. Maar dan moet hij dit jaar wel voldoende inkomsten in of vanuit die werkruimte verwerven. Daartoe moet hij: In ieder geval minstens 30% van zijn arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven. Daarnaast moet de ondernemer minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Als de ondernemer elders ook over een werkruimte beschikt, moet hij in 2019 zelfs 70% van zijn arbeidsinkomen in de werkruimte verwerven. In dit verband tellen pensioenuitkeringen eveneens als arbeidsinkomen. Als de ondernemer in 2019 zo’n uitkering ontvangt, moet hij ervoor zorgen dat hij voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2019 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium. Let op: De werkruimteregeling en haar voorwaarden hebben betrekking op de werkruimte in een woning die niet behoort tot het ondernemingsvermogen. Daarnaast moet het gaan om een deel van de woning dat naar maatschappelijke maatstaven zelfstandig...

Gooi oude administratie weg

Ondernemers moeten hun administratieve stukken zeven jaar bewaren. Dit begrip administratie moet men ruim opvatten: alle gegevens die mogelijk relevant zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de fiscus een onderdeel van de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Wie zo veel stukken langer bewaart dan nodig is, riskeert bedolven te raken onder een oude administratie. Ondernemers met boekjaren die de kalenderjaren volgen, kunnen na 31 december 2019 hun administratie over 2012 en eerdere jaren weggooien om administratieve ophoping te voorkomen. Uiteraard moet een ondernemer geen stukken weggooien als hij vermoedt ze later nog eens nodig te hebben. Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt overigens een bewaartermijn van tien jaar. Dit is inclusief het jaar van eerste...

Rond nog dit jaar uw studie af

In 2019 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep voor het laatst aftrekbaar in de inkomstenbelasting. In plaats daarvan komt een soort subsidieregeling. Toch kan het vervallen van de aftrek voor scholingsuitgaven een goede reden zijn om nog een tandje bij te zetten en uw studie in 2019 af te ronden. Een andere mogelijkheid is om in gesprek te gaan met uw werkgever. Hij kan namelijk onder voorwaarden uw scholingskosten belastingvrij vergoeden. Let op: Als de studie plaatsvindt ten behoeve voor uw onderneming, kunt u deze kosten aftrekken als ondernemingskosten. Dit blijft ook zo na 31 december 2019.   Gul-lukkig Kerstmis 2019! Rond Kerstmis en vóór Oud en Nieuw zijn veel goede doelen druk bezig om nog wat extra giften in handen te krijgen. Met de versobering van de aftrek van giften in het vooruitzicht is het niet eens zo’n gek idee om hierop in te spelen. Bovendien kunnen extra giften ertoe leiden dat u boven de drempel voor niet-periodieke giften iotkomt. Daarvoor geldt namelijk een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60. Overigens geldt ook een maximum van 10% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek. Tip: Naast uw donaties als particulier kunt u ook uw bv schenkingen laten doen. Voor uw bv geldt geen giftendrempel, maar wel een maximum van 50% van de winst en een absoluut maximum van € 100.000. Dit maximum is te verhogen met € 505 van de giften aan culturele instellingen, maar hooguit met € 2.500.   Houd verder rekening met de volgende zaken: de drempel geldt niet voor periodieke giften; als...

Betaal uw ziektekosten vooruit

Verwacht u nog bepaalde ziektekosten te maken, waarvan u kunt bepalen of u ze in 2019 of in 2020 betaalt? Bedenk dan dat u deze ziektekosten dit jaar tegen een hoger maximaal effectief tarief kunt aftrekken dan in 2020. De volgende ziektekosten zijn aftrekbaar: geneeskundige hulp (met uitzondering van ooglaseren ter vervanging van een bril of contactlenzen); ziekenvervoer; medicijnen op doktersvoorschrift; andere hulpmiddelen die vanwege hun aard hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen. Brillen, contactlenzen, overige hulpmiddelen voor de ondersteuning van het gezichtsvermogen, scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan, in of om de woning (dit begrip kunt u ruim opvatten) behoren niet tot de aftrekbare ziektekosten; extra gezinshulp (hiervoor geldt een forfaitaire drempel); medische dieetkosten (hiervoor gelden forfaitaire bedragen); extra kleding en beddengoed (hiervoor gelden forfaitaire bedragen); en reizen voor regelmatig ziekenbezoek (volgens tabel). Deze uitgaven hoeven niet uitsluitend plaats te vinden ten behoeve van u zelf of van uw partner. Hebben de uitgaven betrekking op uw kinderen van jonger dan 27 jaar, eventuele inwonende en zorgafhankelijke ouders, broers en/of zussen en/of ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder binnen uw huishouden? Ook dan kunnen deze uitgaven aftrekbaar zijn.   In beginsel zijn ziektekosten pas aftrekbaar voor zover zij een drempel overschrijden. Deze drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen van u en uw partner. Als uw verzamelinkomen bijvoorbeeld in 2019 meer bedraagt dan € 41.107 op jaarbasis, is de drempel voor ziektekosten 5,75% x (verzamelinkomen -/- € 41.107) + € 678. Let op: Als u een partner hebt, moet u de uitgaven voor specifieke zorgkosten van u beiden samenvoegen. Maar ook het gezamenlijk verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden...

Anticipeer op versobering persoonsgebonden aftrek

De persoonsgebonden aftrek is een verzameling van aftrekposten die in de persoonlijke sfeer vallen. De persoonsgebonden aftrek mag u eerst verrekenen met uw box 1-inkomen. Wat daarna nog resteert aan persoonsgebonden aftrek, brengt u in mindering van uw box 3-inkomen en als laatste van uw box 2-inkomen. Vanaf 1 januari 2020 daalt het fiscale voordeel van de persoonsgebonden aftrek. Als u dit jaar in het toptarief van box 1 valt, trekt u de persoonsgebonden aftrek af tegen 51,75%. In 2020 is het toptarief naar verwachting 49,5%. Maar het effectieve toptarief waartegen u de persoonsgebonden aftrek kunt toepassen, is maar 46%. Deze trend zet zich voort totdat in 2023 de effectieve aftrek maar 37,05% is. Deze ontwikkeling maakt het afkopen van de alimentatieverplichting fiscaal aantrekkelijk. De afkoopsom is immers ook aftrekbaar.   Koop partneralimentatie af De versobering van de persoonsgebonden aftrek vanaf 2020 kan een stimulans zijn om een eventuele bestaande partneralimentatieverplichting nog dit jaar af te kopen. De afkoopsom is namelijk ook aftrekbaar. Maar reken even na of een afkoopsom, die doorgaans vele malen hoger zal zijn dan de jaarlijkse alimentatie, uw belastbare inkomen niet tot onder de vierde schijf doet zakken. Is dat namelijk wel het geval, dan daalt het effectieve tarief waartegen u de persoonsgebonden aftrek op uw belastbare inkomen in mindering brengt.   Een andere mogelijkheid is om een alimentatiebetaling fiscaal gezien in 2019 te laten vallen. Deze betaling is dan tenminste nog tegen het huidige toptarief aftrekbaar. Om dit te realiseren moet u wel uiterlijk op 31 december 2019 het alimentatiebedrag hebben overgemaakt. Let op: U mag een alimentatieverplichting niet als schuld opgeven in box...