English De Bruijn & Co op LinkedIn

Promoot zelfgemaakte producten bij werknemers

Voert u aan het einde van het jaar nog onderhandelingen met werknemers over de vergoeding die zij volgend jaar gaan krijgen? Wijs hen dan erop dat zij een deel van hun loon kunnen ontvangen in natura. Bijvoorbeeld in de vorm van producten die uw eigen bedrijf of een verbonden vennootschap produceert. Nu moet u deze verstrekkingen in eerste instantie nog waarderen tegen het bedrag dat u derden in rekening brengt voor deze producten. In 2020 mag u deze verstrekkingen waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Deze wijziging sluit aan op de al bestaande mogelijkheid om een vrijstelling toe te passen op de producten van het eigen bedrijf van 20% van de waarde in het economische verkeer. Let op: De gerichte vrijstelling voor eigen producten mag niet meer bedragen dan € 500 per werknemer per...

Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?

Hebt u als werkgever in 2019 de vrije ruimte van de werkkostenregeling (in 2019: 1,2% van de fiscale loonsom) nog niet volledig benut? Dan kunt u een eventuele resterende ruimte benutten voor het kerstpakket of voor een eindejaarsborrel. Overigens legt een eindejaarsborrel alleen beslag op uw vrije ruimte als deze plaatsvindt op een externe locatie. Als u na de borrel over 2019 nog vrije ruimte over hebt, kan het handig zijn om verstrekkingen die begin 2020 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen. Ook kunt u alvast bekijken of u in 2020 rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.   Voor kleinere werkgevers kan het interessant zijn om in plaats van een oudejaarsborrel een nieuwjaarsborrel te houden. Zij kunnen dan namelijk profiteren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar bedraagt de vrije ruimte 1,7% in plaats van 1,2% (percentage 2019). Deze verhoging van de vrije ruimte is echter alleen te berekenen over de loonsom voor zover deze de € 400.000 niet overschrijdt. Over het meerdere geldt gewoon het percentage van 1,2%. Let op: Hebt u in 2019 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2020. Door een wetswijziging in 2020 zult u als werkgever in dit soort gevallen een extra maand de tijd...

Hogere opbrengst BPM

Het gaat goed met de Nederlandse economie en dat is duidelijk te merken aan (onder meer) de opbrengst van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Die is in 2017 met bijna 30 % toegenomen naar maar liefst twee miljard euro, bijna 500 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Niet alleen werden meer auto’s verkocht, het gemiddelde aankoopbedrag steeg ook nog een keer. Ook werden meer gebruikte auto’s geïmporteerd. Wie niet wil meebetalen aan deze fiscale melkkoe kan (volledig) elektrisch gaan rijden. Over dergelijke auto’s hoeft (weliswaar onder voorwaarden) geen BPM betaald te...

Vergoed verklaring omtrent gedrag na 31 december 2019

Als een (potentiële) werknemer een verklaring omtrent gedrag (VOG) wil aanvragen, zullen kosten verbonden zijn aan deze procedure. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van de werknemer in het verleden geen bezwaar vormt voor een baan of stage. Eventueel kunt u als zijn werkgever besluiten om bij te springen. In dat geval is het fiscaal voordelig om de kosten niet eerder te vergoeden dan 1 januari 2020. Het gevolg is dan dat de vergoeding onder een gerichte vrijstelling valt. De werkgever hoeft dus geen loonbelasting over de vergoeding te...

Werknemers fiscaal optimaal belonen

Op 1 januari 2020 gaan naar verwachting diverse wijzigingen in met betrekking tot de werkkostenregeling. Dit biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers beloningen te geven op een fiscaal voordelige manier. Maar zelfs als een werkgever met maar weinig nieuwe regelgeving krijgt te maken, is het van belang te controleren of hij niet voor het jaareinde nog wat moet verstrekken of juist daarmee moet wachten om de werknemersbeloningen fiscaal voordelig te maken of te houden.   Wacht nog even met fiets van de zaak Als een werkgever zijn werknemer een fiets van de zaak ter beschikking wil stellen, is het misschien gemakkelijker om daarmee te wachten tot na 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een forfaitaire waardering van het privégebruik van de fiets van de zaak. De Belastingdienst gaat uit van een waarde van 7% van de consumentenadviesprijs. De fabrikant of de importeur maakt in Nederland de consumentenadviesprijs publiekelijk kenbaar. Let op: De werkgever kan de bijtelling verlagen door van zijn werknemer een eigen bijdrage te vragen voor het...

Doteer nog snel aan oudedagsreserve

In 2020 zal de tariefstructuur van de inkomstenbelasting gaan bewegen richting een tweeschijvenstelsel. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) stijgt dan van 36,65% naar 37,05%. Het tarief voor de tweede en derde schijf (bij AOW’ers zit wel een verschil in tarief) daalt van 38,1% naar 37,8%. Het hoogste tarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Een manier om de fiscale winstneming uit te stellen is het doteren aan de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet dit voor 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019). Let op: Om te kunnen doteren aan het urencriterium moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben...