English De Bruijn & Co op LinkedIn

Koop in 2019 een bedrijfspand

Om de lasten van het Klimaatakkoord (deels) te dekken wil het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhogen van 6% naar 7%. Dat lijkt niet veel, maar het gaat vaak om grote bedragen. Was u van plan binnenkort een nieuw bedrijfspand aan te schaffen? Dan valt er wat voor te zeggen om dat nog dit jaar te doen.    Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een verlaagd tarief. Het kabinet wil deze tarieven geleidelijk laten oplopen. Het betreft een jaarlijkse stijging van gemiddeld € 24 per jaar (op jaarbasis) vanaf 2021 tot en met 2024. In 2025 zal een (eenmalige) verlaging van het tarief met gemiddeld € 24 op jaarbasis plaatsvinden. Deze verhogingen en verlaging komen tot uiting door procentuele aanpassingen van de tarieven. De mrb voor lichtere bestelauto’s zal met minder dan € 24 omhooggaan, terwijl de mrb voor zwaardere bestelauto’s met meer dan € 24 zal stijgen.   De accijns op diesel gaat vanaf 1 januari 2021 met € 0,01 per liter omhoog. Op 1 januari 2023 zal de accijns op diesel opnieuw met € 0,01 per liter stijgen. De middelen die door deze maatregel vrijkomen, zal de overheid gebruiken ter dekking van de voorstellen uit het...

Koop nog dit jaar een waterstofauto van de zaak

Het kabinet wil het rijden met elektrische auto’s minder interessant maken. Nu krijgen werknemers in principe nog te maken maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, bedraagt het bijtellingspercentage 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtelling 8% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere. Valt de auto onder overgangsrecht, dan mag men echter nog een tijdje de oude bijtelling hanteren. En koopt de werkgever een auto met een CO2-uitstoot van nihil die op waterstof kan rijden? Dan mag men het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen! Let op: Na de eerste wijziging van de CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages na de eerste toelating op de weg van de auto gelden de oude grenzen en percentages nog gedurende zestig maanden. Deze periode start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Veel auto’s die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2017 vallen daardoor onder een bijtelling van...

Aan de slag met het Klimaatakkoord!

Op Prinsjesdag 2019 zijn diverse wetsvoorstellen gepresenteerd. Een van deze wetsvoorstellen omvat de uitvoering van het Klimaatakkoord op fiscaal gebied: de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. U doet er goed aan deze wijzigingen mee te wegen als u een beslissing moet nemen of u nog dit jaar in een nieuw auto gaat investeren of niet. Bij deze wijzigingen valt onder andere te denken aan: –          Het nihiltarief in de bpm voor auto’s zonder CO2-uitstoot wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 zal voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360 (prijzen 2019) gelden. –          De motorrijtuigenbelasting (mrb) kent eveneens een nihiltarief voor een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Dit nihilarief wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 betaalt men voor deze personenauto’s 25% van het dan geldende normale mrb-tarief. Vanaf 2026 betaalt men voor deze personenauto’s 100% van het reguliere mrb-tarief. Deze wijziging geldt overigens niet alleen voor personenauto’s maar ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen. –          De houders van een personenauto met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram per kilometer komen in aanmerking voor het halftarief van de mrb. In de praktijk voldoen tot nu toe uitsluitend Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen (PHEV’s) aan dit criterium. Het kabinet verlengt dit halftarief in de mrb tot en met 2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief. Per 2026 zal dit driekwarttarief vervallen en geldt het volledige tarief. –          De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd tot en met 2025. Deze...

Verwerk btw-correctie auto in aangifte 4e kwartaal 2019

Verwerk btw-correctie auto in aangifte 4e kwartaal 2019 Voor zover een btw-ondernemer een bedrijfsauto gebruikt voor belaste prestaties, kan hij de gefactureerde btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto aftrekken als voorbelasting. Maar is de auto in 2019 mede gebruikt voor privédoeleinden, dan moet de ondernemer daarvoor een correctie toepassen in zijn laatste btw-aangifte van 2019. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag men een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) toepassen. Let op: In tegenstelling tot in de inkomstenbelasting vormt woon-werkverkeer voor de btw-heffing privégebruik.   Verstuur factuur vóór 1 januari 2020 In 2020 past de wetgever de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting aan. Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Zo mogen evenmin btw factureren. Daartegenover staat dat zij ook geen recht hebben op de teruggaaf van betaalde btw. Om te kunnen kiezen voor de nieuwe KOR mag de omzet in Nederland in het kalenderjaar hoogstens € 20.000 bedragen. De verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen telt niet voor deze omzetberekening. Als u de facturen voor leveringen begin 2020 nog dit jaar verzendt, valt deze omzet in dit jaar en hebt u meer kans om in 2020 onder de drempel te blijven. De nieuwe KOR zal alleen gelden voor prestaties die btw-ondernemers verrichten in...

Laatste kans: vóór 1 januari 2020 fiscaal voordelig PEB afkopen

Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer (PEB) inmiddels afgekocht. Maar sommige dga’s waren daartoe eerder nog niet in staat. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo snel de vereiste toestemming kregen van hun (ex-)partner. Voor deze dga’s begint de tijd nu toch wel te dringen. Dit is immers het laatste jaar waarin zij nog een fiscale korting op de belaste afkoopwaarde van hun PEB mogen toepassen! In 2019 bedraagt deze vermindering 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat eindigde in 2015.   Dga’s die hun pensioen in eigen beheer (PEB) niet willen afkopen, kunnen dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 zal deze mogelijkheid vervallen! Voor het omzetten van een PEB is overigens de toestemming van de (ex-) echtgenoot van de dga nodig. Het is daarom van belang dat u tijdig met ons contact opneemt om de omzetting van uw PEB in een ODV te bespreken. Let op: Als het PEB eenmaal is omgezet in een ODV, moet men voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. De marktrente bedraagt voor 2019...

Vraag werknemer naar privégebruik van bedrijfsauto

Als u vanuit uw positie als werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder voorwaarden achterwege laten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een kopie bezit van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de desbetreffende werknemer. In zo’n document verklaart uw werknemer niet meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij hem of de situatie per 1 januari 2020 hetzelfde blijft of niet. Want als uw werknemer in 2020 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen. Let op: De bijtelling geldt per kalenderjaar. Wijs uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer...