English De Bruijn & Co op LinkedIn

Betalingsonwil doet meldingstermijn niet lopen

Zodra een bv haar belastingverplichtingen niet meer kan voldoen, moet haar bestuurder deze betalingsonmacht melden bij de ontvanger van de belastingen. Als hij te laat is met deze melding, mag de fiscus hem verantwoordelijk houden voor deze betalingsonmacht en hem aansprakelijk stellen. De bestuurder krijgt de gelegenheid om deze aansprakelijkheid aan te vechten als hij aannemelijk maakt dat het achterwege blijven van een tijdige melding niet zijn schuld is. Overigens hoeft een bestuurder van de Hoge Raad nog geen melding te doen van betalingsonmacht als de bv de belasting wel kan, maar niet wil betalen. Pas als de bv de belasting niet meer kan betalen, moet de bestuurder snel een melding doen.

Een oud-bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden die zijn ontstaan tijdens zijn bestuur. Maar een oud-bestuurder mag ook bij een niet-tijdige melding van betalingsonmacht bewijs leveren dat hem geen blaam treft.