English De Bruijn & Co op LinkedIn

Aardige beloningen voor werknemers

De werkkostenregeling (WKR) geldt per 1 januari 2015 voor iedereen. De regeling was weliswaar al eerder ingevoerd, maar u mocht het oude regime nog blijven toepassen. En dat gebeurde massaal. Vergeet niet dat tal van aardige en bijzondere fiscale regelingen waarvan u in uw bedrijf wellicht gebruik maakte (zoals het bekende gouden horloge voor de jubilaris) vanaf 2015 (en dus helaas ook in 2018) gewoon onder de WKR afgehandeld moeten.

 

Fiets

Wat hiervoor werd opgemerkt over het gouden horloge geldt ook voor de bekende fietsregeling. Want ondanks fel verzet van de branche is de bekende en veel gebruikte fietsregeling verdwenen. Niet helemaal verdwenen natuurlijk, want ook onder de WKR kunt u gewoon een fietsplan hebben, dat dan wel ten laste zal gaan van de algemene – vrije – ruimte in de WKR. Er gaat naar verwachting vanaf 2018 wel een nieuwe regeling gelden voor de ‘fiets van de zaak’.

 

Geschenkenvrijstelling

Onder de voorloper van de WKR (daaronder begrepen de driejarige overgangsregeling) bestonden eindheffingsmogelijkheden voor ‘geschenken’, waarmee meestal op het bekende kerstpakket werd gedoeld. Het ging daarbij vooral om de eindheffing van 20% mits het kerstpakket een waarde kende van niet meer dan € 70. Ook voor wat duurdere kerstpakketten bestond een bijzondere regeling. Dit alles is onder de WKR komen te vervallen. Geschenken (en dus ook het kerstpakket) vallen gewoon onder het bekende forfait van de WKR, tenzij u er voor kiest om een en ander gewoon – individueel – te verlonen.

 

Maar fiscaal bestaat er geen regel zonder een uitzondering. Op grond van het besluit van 17 december 2014 mag door de werkgever belastingvrij een attentie worden gegeven mits die losstaat van de dienstbetrekking en wordt gegeven uit wellevendheid, sympathie of piëteit of op grond van een persoonlijke relatie. De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid. De attentie mag niet bestaan uit geld of waardebonnen en geen hogere (factuur)waarde hebben dan € 25.

 

Loon in natura

Sommige vormen van loon in natura kunnen nog steeds fiscaal aantrekkelijk zijn. Zo is ook onder de WKR (weliswaar in iets gewijzigde vorm) de regeling voor producten van het eigen bedrijf blijven bestaan.

 

Kilometervergoeding

Onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel geldt een belastingvrije vergoeding van (nog steeds) 19 cent per kilometer. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen en scooters.

 

Personeelsvereniging

Ook onder de WKR blijft het mogelijk dat de werkgever een fiscaal-vriendelijke bijdrage levert aan de personeelsvereniging. Daarvoor moet de PV dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo dient de PV onafhankelijk (van de werkgever) te zijn, mag zij geen uitkeringen of verstrekkingen doen aan de werknemers en mag de werkgever financieel niet meer bijdragen aan de vereniging dan de werknemers. Ook dient tenminste driekwart van de werknemers van dezelfde locatie te mogen deelnemen. Ten slotte dient de vereniging op incidentele basis iets te organiseren wat als een ‘ondergeschikte voorziening’ voor de werknemers gezien kan worden. Het meest voor de hand liggend daarbij is natuurlijk het organiseren van een uitstapje of een feestavond.

 

Let op bij de laatste btw-aangifte

Verzorgt u zelf uw btw-aangifte, voorkom dan boetes en rente door bij de laatste aangifte van dit jaar goed op de volgende punten te letten:

  • btw-correctie privégebruik personenauto;
  • correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • overige correcties, zoals verstrekkingen aan het personeel (denk aan het kerstpakket!), relatiegeschenken, enzovoort;
  • herziening voorbelasting investeringsgoederen.

Op grond van nieuwe wetgeving bent u voortaan verplicht om zelfstandig een aanvullende (suppletie)aangifte te doen als er een bedrag aan btw bijbetaald moet worden. Hiervoor dient het digitale formulier ‘suppletie omzetbelasting’ gebruikt worden. Het kan hierbij gaan om de aangifte van dit jaar of één van de aangiften van de afgelopen vijf jaar.

 

Btw-correctie privégebruik personenauto

De bekende bijtelling voor een auto van de zaak geldt ook voor de btw. Maar aangezien u in de loop van het jaar gewoon álle btw voor brandstof en reparaties enzovoort hebt afgetrokken, moet u daar aan het eind van het jaar een correctie (terugbetaling) voor toepassen. Vanaf 2015 geldt voor alle auto’s een correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM). Vanaf het zesde gebruiksjaar wordt de correctie echter verlaagd naar 1,5% van de catalogusprijs.

 

Btw besparen bij verkoop bedrijfspand

Stel dat u in de afgelopen tien jaar een nieuw bedrijfspand hebt laten bouwen waarvoor u destijds btw-aftrek hebt gekregen. Als u dat pand rond deze tijd wilt verkopen, waarbij de verkoop is vrijgesteld van btw, dan kunt u de verkoop het beste uitstellen tot ná 31 december 2018 (vooropgesteld dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

 

Dat scheelt u een extra btw-afdracht. Want gedurende negen boekjaren volgend op het boekjaar waarin u het pand bent gaan gebruiken, geldt de zogenaamde herzieningstermijn. Die houdt in dat u voor elk boekjaar van de resterende herzieningstermijn 10% van de afgetrokken btw weer terug moet geven aan de fiscus.