English De Bruijn & Co op LinkedIn

Wet arbeidsmarkt in balans treedt grotendeels op 1 januari 2020 in werking

De Wet arbeidsmarkt in balans zal grotendeels per 1 januari 2020 in werking treden. De compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever treedt (gedeeltelijk) op een later moment in werking. Vanwege de maximale verandercapaciteit kan UWV de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling niet zo snel doorvoeren. Het doorvoeren is pas mogelijk na invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dus na 1 april 2020. In het najaar zal de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel worden vastgelegd.

De bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payroll treden in werking met ingang van 1 januari 2021.