English De Bruijn & Co op LinkedIn

Belastingheffing over aandelen SNS Reaal

Met de beursgenoteerde SNS bank is het zoals bekend slecht afgelopen. De vraag is hoe de fiscale positie is van aandeelhouders van deze bank die op 1 januari 2013 aandelen in deze bank hielden. Daarover is nu door de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven. Een aandeelhouder had een effectenportefeuille die enkel bestond uit aandelen SNS Reaal. De waarde hiervan bedroeg € 275.434. In de loop van januari 2013 werden alle aandelen verkocht. Dat zou achteraf bezien slim zijn geweest als hij niet op 31 januari 2013 opnieuw voor € 290.955 aandelen SNS Reaal had gekocht. De dag daarna werden namelijk alle aandelen SNS Reaal door de Staat onteigend. Een schadeloosstelling werd niet uitgekeerd. Bij de aanslagregeling van deze belegger rekende de inspecteur de aandelen van de belegger – by the book – tot de rendementsgrondslag van box 3, waardoor de man niet meer in aanmerking kwam voor huurtoeslag over 2013. Tot overmaat van ramp moest eerder ontvangen huurtoeslag worden terugbetaald.

 

De vraag waarover tot de Hoge Raad aan toe geprocedeerd werd, was of de heffing van inkomstenbelasting in dit geval tot een individuele en buitensporige last leidt in de zin van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Het hof gaf belastingplichtige gelijk, omdat diens vermogen – na eliminatie van het onteigende vermogen – nihil bedroeg. Het door de staatssecretaris van Financiën ingestelde cassatieberoep werd door de Hoge Raad verworpen. De Hoge Raad onderschreef de beslissing van het hof dat ‘in dit geval belastingheffing (het ging hierbij om een bedrag van € 3.129) leidt tot een last die zich in het geval van X sterker laat voelen dan in het algemeen en in zoverre ingevolge artikel 1 EP als een individuele en buitensporige last achterwege behoort te blijven’.

 

Op een ondergeschikt punt werd de staatssecretaris nog wel  in het gelijk gesteld. De door het hof toegepaste tijdsevenredige toepassing (heffing tot aan het moment van onteigening) kon niet door de beugel. Dat vormde echter geen reden tot gegrondverklaring van het cassatieberoep

 

Duidelijk zal zijn dat het hier om een wel heel bijzondere situatie ging, waarvan de uitkomst niet zonder meer zal gelden voor iedereen die destijds aandelen SNS Reaal in zijn bezit had