English De Bruijn & Co op LinkedIn

Verstrek geen lening aan cliënten

Medewerkers van belastingadvieskantoren moeten hun cliënten ter wille zijn, maar ook daar zit een grens aan. Het is sterk af te raden om een cliënt van het kantoor een lening te verstrekken, zeker als dat kantoor is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Verstrekt een werknemer van een belastingadvieskantoor namelijk een lening aan een cliënt, dan houdt hij samen met die cliënt een financieel belang aan. De kans is dan groot dat zijn zakelijke relatie met deze cliënt te nauw wordt. Het RB ziet beide omstandigheden als bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de positie van de medewerker als adviseur. Voor het desbetreffende belastingadvieskantoor kan het verstrekken van een lening aan een cliënt daarom een gegronde reden zijn om de desbetreffende werknemer te ontslaan. De rechter gaat hiermee akkoord, al kan het nog wel zo zijn dat de ontslagen medewerker een transitievergoeding krijgt toegekend. Dit komt doordat het een belastingadviseur in principe niet expliciet is verboden geldleningen te...

Afbouw bijstand voor oudere ondernemers in 2020

Op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kunnen ondernemers van minstens 55 jaar oud met een niet-levensvatbaar bedrijf onder voorwaarden bijstand krijgen. Met deze bijstand moeten ze hun bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij een bijstandsaanvraag niet meer indienen bij een centrumgemeente, maar in de woongemeente. De mogelijkheid voor ondernemers om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, zal vervallen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de...

Controleer of uw jaarrekening extra informatie moet bevatten

Voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen geldt de plicht om de jaarrekening op digitale wijze via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is te doen met behulp van administratiesoftware of via de onlinetool ‘Zelf Deponeren Jaarrekening.’ Maar in de software en de onlinetool is een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt. In jaarrekeningen over boekjaar 2018 die nog niet gedeponeerd zijn, moet u mogelijk extra informatie in de toelichtende velden van de administratiesoftware of de onlinetool van KvK opnemen. Kleine rechtspersonen moeten bijvoorbeeld kosten van oprichting en uitgifte van aandelen opnemen onder immateriële vaste activa. Eventuele opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal moet men in principe afzonderlijk weergeven. U mag deze stortingen wel optellen bij de vorderingen, mits u in de toelichting een en ander specificeert. Daarnaast dient u het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan een jaar) in de balans uit te splitsen. Natuurlijk helpen wij u graag met de controle en eventueel het aanpassen van uw...

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. Het wetsvoorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid. Daarbij valt te denken aan onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s. Het wetsvoorstel maakt andere specifieke vormen van flexibele arbeid duurder. Het voorstel moet ook het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers. Zo ontstaat voor werkenden meer perspectief op zekerheid. Daarnaast wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. De wet treedt op 1 januari 2020 in...

Vereenvoudiging personenvennootschappen

De Minister voor Rechtsbescherming wil het regime van de personenvennootschap vernieuwen. Onder het huidige recht is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden tot een VOF. Wil een vennoot uittreden, dan houdt de VOF op met bestaan tenzij nadere afspraken zijn gemaakt. Dit belemmert het bedrijf in zijn overdrachtsmogelijkheden. Verder zijn de regels van de aansprakelijkstelling voor de crediteuren van een personenvennootschap vaak onduidelijk. Met de nieuwe personenvennootschap moeten ondernemers en beroepsbeoefenaren flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer. Om te beginnen komen de verschillen tussen de VOF en de maatschap te vervallen. In beide gevallen zal men spreken van een vennootschap. Daarnaast wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Een andere wijziging betreft opdrachten voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een schilderij of een juridisch advies. Onder het nieuwe regime is de aansprakelijkheid te beperken tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Dit voorstel is nog lang geen wet. Er loopt nu tot 31 mei 2019 een internetconsultatie. Wie wil, kan daarop...

Kabinet maakt plannen voor CO2-heffing voor bedrijven

Volgens het Klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn eerder overwogen voorstellen van het kabinet onvoldoende om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen. In een reactie heeft het kabinet zijn voorstellen aangepast. Het kabinet overweegt nu de invoering van een CO2-heffing voor bedrijven. Daarnaast moet vanaf 2020 een verlaging plaatsvinden van de energiebelasting voor burgers. De oversubsidiëring van nieuwe elektrische auto’s moet juist stoppen, terwijl het kabinet meer ondersteuning wil bieden voor tweedehandsmarkt elektrische auto’s. Ook wil het kabinet dat de landbouw een ‘grotere bijdrage’ levert voor extra geld. De geplande verhoging van vaste lasten voor automobilisten gaat echter niet door. Ten slotte komt er minder...