English De Bruijn & Co op LinkedIn

Optimaal beleggen in box 3

Vanaf 2017 is het systeem van belastingheffing in box 3 op de schop gegaan. Er zijn wat hogere vrijstellingen gekomen, en voor de wat grotere vermogens gaat – bij een gelijkblijvend tarief van 30% – het (overigens niet voor tegenbewijs vatbare) forfaitaire rendement omhoog, waardoor per saldo veelal meer belasting verschuldigd zal zijn. Alle reden dus om extra alert te zijn op de hoogte van uw box 3-vermogen op de peildatum van 1 januari 2019. Er zijn nog steeds verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.   Fiscaalvriendelijke beleggingen Al weer enige tijd geleden is de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen en het verstrekken van venture capital (durfkapitaal) komen te vervallen. Wel is er een vrijstelling voor groene beleggingen. Onder groene beleggingen wordt verstaan: aandelen in, winstbewijzen van en geldlening aan aangewezen groene fondsen. De vrijstelling bedraagt maximaal € 57.845. Bij ‘fiscale partners’ – zoals echtgenoten – mag het bedrag verdubbeld worden. De maximale verhoging van het heffingsvrije vermogen komt daarmee op maximaal tweemaal € 57.845 is € 115.690.   Let op: naast de verhoging van het heffingsvrije vermogen geldt voor de groene beleggingen nog een extra heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde bedrag. De heffingskorting mag worden afgetrokken van de te betalen belasting.   Algemene vrijstelling voor iedereen Van het totale vermogen van de belastingplichtige is voor 2018 € 30.000 per persoon vrijgesteld. Voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld. Dit wordt het ‘heffingsvrije vermogen’ genoemd. Maar daarna komt u over uw vermogen inkomstenbelasting aan het betalen! En dat is helaas vaak meer dan de daadwerkelijk behaalde opbrengst van dat vermogen.   Sinds...

Eindejaarstips

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij.   Tips voor particulieren   Schenkingsvrijstellingen 2018 Hebt u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2018 zijn als volgt: jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.363 per kind; eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner of hun geregistreerde partner): maximaal € 25.731 per kind. Het kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (op de veertigste verjaardag schenken is dus te laat!) en vóór 1 maart 2019 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling); ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal € 2.147 per persoon of instantie per kalenderjaar. De bekende en zeer populaire eenmalige belastingvrije schenking van € 100.800 voor – kortgezegd – de eigen woning was afgeschaft, maar is inmiddels (vanaf 2017) weer terug van weggeweest!   Bijzonderheden: de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 27.871 belastingvrij verhoogd worden van € 25.731 naar € 53.602, als het kind de schenking gebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. In het laatste geval moet de studie minstens € 20.000 per jaar kosten. De vrijstelling mag niet worden gebruikt voor het aflossen van een bestaande studieschuld. De vrijstelling mag daarentegen wel gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld; schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkend te zijn, door middel van een zogenaamde ʻAnbi-verklaring’. Zonder zo’n verklaring is...

Goedkeuring bij eigenwoningverleden

De bekende bijleenregeling (met de bijbehorende eigenwoningreserve) is eigenlijk een logische en eenvoudige regeling. De verkoopwinst van je woning moet gebruikt worden voor de financiering van je volgende woning, op straffe van het (gedeeltelijk) verlies van je renteaftrek. Maar de werkelijkheid is altijd gekker dan wat een wetgever kan verzinnen. Zo levert de huidige wettelijke regeling problemen op als mensen een relatie krijgen en samen een huis kopen. Om ongewenste resultaten in die situatie te voorkomen heeft de staatssecretaris in een recent besluit een aantal goedkeuringen gegeven. Zo is goedgekeurd dat de beide partners het eigenwoningverleden gelijk (‘bij helfte’) verdelen en daarna de individuele eigenwoningschuld en het eigenwoningverleden bepalen. De goedkeuring geldt vanaf 2013 en onder de navolgende voorwaarden: –          Partners kopen de eigen woning aan en gaan de schulden hiervoor aan in de verhouding 50%-50%. –          Beide partners doen een beroep op deze goedkeuring door de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente overeenkomstig deze goedkeuring in de aangifte op te nemen. Een keuze is niet vrijblijvend, want deze geldt ook voor latere jaren! Wie een andere verdeling wil van de eigendoms- en schuldverhouding dan fifty-fifty valt niet onder de werking van dit besluit, maar kan wel bij de Belastingdienst om een goedkeuring verzoeken. Door de terugwerkende kracht kan het zo zijn dat ook eerdere jaren herzien moeten worden. Als aanslagen over die jaren al onherroepelijk mochten vaststaan kan om ambtshalve vermindering verzocht...

Aansprakelijkheid bij gestapelde structuren

In België is het verboden, maar in Nederland komt het veel voor; een bv die optreedt als bestuurder van een andere bv. Commissaris kan een bv in Nederland overigens niet zijn, maar directeur dus wel. Maar hoe zit het nu met de bestuurdersaansprakelijkheid in dit soort gevallen? Kan een schuldeiser ook de natuurlijk persoon aanspreken die handelde als ‘tweedegraads bestuurder’? De bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder dus. Ja, besliste onlangs de Hoge Raad, dat kan. Behalve in gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid kan dit ook bij een onrechtmatige daad. Het ging in dit geval om een gevalletje fraude, waarin een bv een zakenpartner bedonderde. Toen die daar achter kwam en schadevergoeding vorderde waren de beide betrokken bv’s (bestuurde en bestuurder) failliet. De directie van de bestuurder-bv kon echter persoonlijk (en hoofdelijk) worden aangesproken voor de toegekende schadevergoeding. Daarvoor was niet nodig dat die bestuurder ook nog persoonlijk een verwijt kon worden gemaakt. De bestuurder zou slechts aan aansprakelijkheid kunnen ontkomen als hij zou kunnen bewijzen dat hem ter zake geen persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kon worden. En dat zal in deze zaak lastig zijn, zo lijkt het. Vertrouw dus niet te zeer op gestapelde bestuursstructuren. Er kan doorheen worden...

Airbnb aan banden

Het is vooral een hoofdstedelijk probleem, maar ook in bijvoorbeeld Maastricht en Groningen is Airbnb in opkomst. Buurtbewoners zijn er vaak niet blij mee, en reguliere hotels vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. De gemeente Amsterdam is nu in actie gekomen en gaat langdurige woningverhuur via Airbnb beperken. Vanaf 1 januari 2019 zal de termijn voor vakantieverhuur van woningen worden verkort van 60 naar maximaal 30 dagen per jaar. Airbnb is teleurgesteld over de nieuwe maatregelen. Om de geconstateerde problemen op te lossen wil de organisatie graag een overkoepelende overeenkomst met diverse gemeenten sluiten waarin de heffing van toeristenbelasting wordt geregeld en afspraken over informatie-uitwisseling worden...

Beleid kapitaalverzekeringen

Het is een forse brochure geworden, maar het gaat voor veel mensen dan ook om groot geld: de afhandeling van hun – toegegeven, het is fiscale geheimtaal – KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering. Het gaat hierbij om de diverse verschijningsvormen van wat velen beter kennen als de spaarhypotheek met bijbehorende levensverzekering of bankspaarproduct. Die hypotheekvorm is enkele jaren geleden verdwenen, omdat er sindsdien op een eigen woninglening verplicht jaarlijks – ten minste annuïtair – moet worden afgelost. Per 1 januari 2017 is de minimumlooptijd (tijdklemmen in vakjargon) van dit soort producten vervallen voor een aantal specifieke situaties. Of beëindiging van dit soort producten voor u voordelig uitpakt verschilt van geval tot...