English De Bruijn & Co op LinkedIn

Scholingsuitgaven blijven in 2020 aftrekbaar

Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogeheten ‘STAP-budget’. Dit budget moet mensen de (financiële) mogelijkheid geven om stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. Het kabinet denkt aan een bedrag van € 1. 000 à € 2.000 per persoon. Het uit te keren bedrag zal niet toekomen aan de werknemer of werkgever, maar aan de organisatie van de kwalificerende scholingsactiviteiten. Het totale budget is € 200 miljoen. De introductie van deze regeling heeft vertraging opgelopen. Vandaar dat in 2020 studiekosten nog aftrekbaar blijven. De gerichte vrijstelling voor vergoeding of verstrekking van scholing door de werkgever blijft eveneens...

Geen herrekening uitkering bij kleine nakomende lijfrentepremie

Bij omzetting van het ene lijfrenteproduct in een ander lijfrenteproduct ontvangt de nieuwe aanbieder na berekening van de uitkeringen soms nog een nagekomen bedrag aan rendement van de vorige aanbieder. Zo’n nagekomen bedrag leidt in beginsel tot herrekening van de uitkeringen en soms zelfs tot de heffing van revisierente. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de heffing van revisierente achterwege blijft als het nagekomen bedrag hooguit € 500 bedraagt. Sinds 16 mei 2019 is deze grens verhoogd naar € 1.000. Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor een uit te keren restsaldo van een lijfrenterekening. De verzekeraar mag dus hooguit € 1.000 aan restsaldo samen met de laatste lijfrente-uitkering of separaat uitbetalen alsof sprake is van de uitkering van een reguliere...

Geen overgang naar privé zonder stijging privégebruik

Hebt u een auto gekocht, deze tot uw ondernemingsvermogen gerekend maar wilt u de auto laten overgaan naar uw privévermogen? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst het overgangsmoment misschien niet accepteert als het privégebruik laag was en blijft. In dat geval hebt u volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen goede reden om op uw keuze terug te komen. Hebt u de auto die u naar privé wilde overbrengen enige tijd na deze overdracht ingeruild voor een nieuwe auto? En rekent u deze nieuwe auto tot uw ondernemingsvermogen? Ook dan is de kans groot dat de inspecteur het standpunt inneemt dat de oude auto niet naar uw privévermogen mocht...

Staatssecretaris pleit voor operationele methoden fraudebestrijding

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van btw-fraude. Sinds enkele jaren beschikt Nederland over een detectietool die specifiek is gericht op btw-carrouselfraude. Bij het analyseren van binnenkomende fraudesignalen ligt de nadruk mede op het in kaart brengen van de totale keten. Naast de plofketens besteedt Nederland veel aandacht aan de zogenoemde conduit- of doorvoerbedrijven. Verder werkt Nederland sinds 2010 samen in Eurofisc, een early warning-systeem waarin alle lidstaten actief samenwerken in de strijd tegen btw-fraude. Volgens de Staatssecretaris hebben tot nu toe juist de hiervoor genoemde operationele methoden voor een steeds snellere en betere fraudebestrijding gezorgd zonder dat wetgeving ingrijpend hoeft te wijzigen en het bedrijfsleven onnodig wordt...

Pensioenverdeling bij echtscheiding krijgt nieuw jasje

De ministerraad heeft op voorstel van de Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel om de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden te moderniseren. Als de wet wordt ingevoerd, krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk opbouwden. Ex-partners krijgen daardoor meer inzicht in wat hun financiële situatie na pensionering wordt. Deze wetswijziging verbreekt de levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners op pensioengebied. Na inwerkingtreding verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een melding krijgen van een scheiding. Ex-partners kunnen onder de nieuwe wet aangeven als ze het pensioen niet willen verdelen. Bovendien kunnen ze samen andere afspraken over de verdeling maken. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft er al op gewezen dat het voorontwerp momenteel nog niet voorziet in wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving. Een voorstel voor de aanpassingen in de fiscale wet- en regelgeving zal in een later stadium worden...

Pseudo-eindheffing mogelijk over recht op levering van aandeel

Ontvangt een werknemer bij het beëindigen van zijn dienstbetrekking een excessieve vertrekvergoeding, dan moet zijn werkgever daarop een pseudo-eindheffing inhouden. Deze heffing bedraagt 75% van het excessieve deel. Als de werknemer een bedrag heeft ontvangen met de uitoefening of verkoop van een aandelenoptierecht, behoort dit bedrag niet tot het excessieve deel. Hierbij geldt als voorwaarde dat het optierecht is toegekend vóór of in het tweede kalenderjaar voor het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigt. Voor Rechtbank-Zeeland-West-Brabant kwam de vraag of het recht op levering van aandelen zelf is gelijk te stellen met een werknemersoptierecht. De rechtbank oordeelt dat dat niet het geval is. Een aan een werknemer toegekend recht op levering van een aandeel kan dus tot het excessieve loon behoren en onder de pseudo-eindheffing vallen. De pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen blijft achterwege als het toetsloon hooguit € 551.000 (bedrag 2019) bedraagt. Het toetsloon is in beginsel gelijk aan het loon dat de werknemer heeft genoten in het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het dienstverband eindigt. Bij een korter dienstverband stelt men het toetsloon op een andere manier...