English De Bruijn & Co op LinkedIn

Vul verhoogde vrijstelling in schenkbelasting aan

Heeft een ouder vóór 2010 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor zijn kind tussen de 18 en 35 jaar, maar daarna niet meer? Dan is in 2019 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Om precies te zijn gaat het om een aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2019 bedraagt in dat geval namelijk nog maar € 28.206. Let op: op het moment van de schenking ten behoeve van de eigen woning moet het begunstigde kind of eventueel zijn partner tussen de 18 en 40 jaar oud...

Doe nog vóór 1 januari 2020 een schenking

Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw kinderen schenkt, kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van: € 26.040 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar waarbij men verzoekt om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; € 54.246 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken voor de financiering van hun studie. Ook hierbij moet men verzoeken om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; € 102.010 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken ten behoeve van een eigen woning; € 5.428 bij overige schenkingen aan kinderen. Tip! U bent niet verplicht het gehele bedrag van € 102.010 in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al de toepassing van een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond.   Bijzonderheden: De dag van de 40e verjaardag valt nog binnen de leeftijdsgrens. Als het kind zelf buiten de leeftijdsgrenzen valt, terwijl zijn partner wel in die leeftijdscategorie valt, is de verhoogde vrijstelling in beginsel toch te benutten. Pleegkinderen worden gelijkgesteld met kinderen. Een pleegkind moet dan wel gedurende minstens vijf jaren voordat het de leeftijd van 21 jaar bereikt of gaat trouwen uitsluitend door de pleegouder en eventueel zijn partner als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed. Voor kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 2.173, tenzij sprake...

Eindejaarstips 2019

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij.   Tips voor particulieren   Ga aan de slag met uw aftrekposten! Hoewel het vaak lastig is om een fiscale aftrekpost te vervroegen, is het toch fiscaal aantrekkelijk om dit te proberen. Of voorkom op zijn minst dat een aftrekpost fiscaal gezien in 2020 valt. Per 1 januari 2020 verandert namelijk de effectieve tariefstructuur voor veel belastingplichtigen. Als u dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt en volledig premieplichtig bent voor de volksverzekeringen, hebt u effectief gezien te maken met de volgende tarieven: 36,65% over uw box 1-inkomen tot en met € 20.384; 38,10% over uw box 1-inkomen voor zover dit inkomen meer bedraagt dan € 20.384 maar niet meer dan € 68.507; en 51,75% over uw box 1-inkomen voor zover dit inkomen meer bedraagt dan € 68.507. Vanaf 1 januari 2020 hebt u met maar twee tarieven te maken: 37,75% van uw box 1-inkomen voor zover dit niet meer bedraagt dan € 68.507 en 49,5% over het meerdere. Dat betekent dat een aftrekpost in 2020 in principe tegen een lager tarief te gelde wordt...

Fiscaal voordeel hypotheek van werkgever bij afsluiten lening bepalen

Werkgevers kunnen hun werknemers een lening verstrekken tegen een gunstig rentetarief. Sommige werknemers gebruiken zo’n personeelslening voor de financiering van hun eigen woning. Als de personeelslening bij de werknemer kwalificeert als eigenwoningschuld, vormt het rentevoordeel belastbaar loon voor de werknemer. Rechtbank Gelderland heeft in een oordeel uitgesproken hoe men dit rentevoordeel moet berekenen. Men moet per lening het overeengekomen rentepercentage vergelijken met het rentepercentage van soortgelijke leningen die in de vrije markt worden afgesloten. Daarbij gaat het om de rente op de vrije markt op het moment waarop de partijen de leningen afsluiten. Om als eigenwoningschuld te kwalificeren, moet de personeelslening voldoen aan diverse voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer de lening in hooguit 360 maanden op zijn minst annuïtair...

Fraus legis beperkt het benutten van belastinglekken

Zo nu en dan blijkt uit de rechtspraak dat de Nederlandse fiscale wetgeving een lek bevat. In zo’n geval is het in de eerste plaats aan de wetgever om reparatiemaatregelen nemen. Maar zelfs voordat deze reparatiemaatregelen van kracht zijn, is het nog maar de vraag of belastingplichtigen het lek kunnen uitmelken. Onlangs deed namelijk Rechtbank Noord-Holland uitspraak in een zaak waarin een aantal lichamen een structuur hadden opgezet. Deze structuur was volgens de rechtbank specifiek bedoeld om optimaal fiscaal voordeel te behalen met een belastinglek. De rechtbank oordeelde dat hier sprake was van fraus legis (misbruik van recht). De fiscus hoeft dan niet in zo’n constructie mee te gaan en mag bijvoorbeeld renteaftrek weigeren. Dat een belastingplichtige het recht heeft misbruikt, sluit niet uit dat zijn standpunt pleitbaar is. Bij een pleitbaar standpunt mag de fiscus de belanghebbende geen boete...

Vanaf 1 juli 2020: meldingsplicht internationale constructies

Vanaf 1 juli 2020 geldt voor belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen en andere intermediairs een extra informatieverplichting. Zij moeten namelijk grensoverschrijdende constructies waarmee mogelijk belasting kan worden ontweken, melden bij de Belastingdienst. De informatie die zij vanaf 1 juli 2020 moet leveren, gaat terug tot 25 juni 2018. Deze informatie moet bovendien uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Intermediairs die deze verplichting niet nakomen, riskeren een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. Vindt vanaf 2020 een melding plaats, dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de fiscus mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. De fiscale autoriteiten van alle lidstaten krijgen toegang tot een database met informatie over deze constructies. Zo verloopt de uitwisseling van informatie tussen Europese lidstaten een stuk gemakkelijker. Belastingplichtigen mogen wel met hun belastingadviseur overleg voeren om hun fiscale positie te bepalen zonder dat de inspecteur inzicht krijgt in deze gesprekken. Dit staat bekend als het informeel...