English De Bruijn & Co op LinkedIn

Invoering UBO-register nadert

Op grond van het Unierecht is Nederland onder meer verplicht een centraal register in te voeren met informatie over zogeheten Ultimate Beneficial Owner’s (UBO’s). Een UBO van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over, een juridische entiteit. Een natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit plaatsvindt, kan ook als UBO kwalificeren. Nederland had het UBO-register al ingevoerd moeten hebben, maar door nieuw Unierecht is meer tijd beschikbaar. De verwachting is dat het gewijzigde wetsvoorstel voor het UBO-register begin 2019 zal worden ingediend. Voor trusts zal een afzonderlijk UBO-register tot stand komen. Een natuurlijk persoon moet een belang van 25% minstens in een entiteit hebben om te kwalificeren als...

FIOD verbetert financiële opsporing

In zijn jaarbericht 2018 stelt de FIOD dat het steeds beter zichtbaar is dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing. Dit komt door het steeds vaker vestigen van de focus op de facilitators en bedenkers van de financiële fraude, de inzet van moderne technologie en de verbetering van de internationale samenwerking. Het uiteindelijke doel van de FIOD is het opsporen, bestrijden en afpakken van de grote financiële criminele geldstromen waarbij financiële instellingen een zeer belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben. Voor het fors terugdringen van de omvang van de financiële fraude is volgens de FIOD een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar. Het gesprek met de banken hierover is gestart, zowel collectief in FEC-verband als...

Gulle gever niet langer anoniem?

Het kabinet is bezig met een conceptwetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties verplicht om donaties van meer dan € 15.000 openbaar te maken. Daarbij moeten zij ook de naam en woonplaats van de donateur vermelden. Bij maatschappelijke organisaties valt te denken aan stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen. Maatschappelijke organisaties die niet aan de transparantieverplichting voldoen, plegen een economisch delict. Met deze maatregel wil het kabinet voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding. Overigens biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een maatschappelijke organisatie om de minister voor Rechtsbescherming te verzoeken om een...

Verkoper moet overdrachtsbelastingvoordeel bedingen

Om te voorkomen dat bij opeenvolgende verkrijgingen van onroerende zaken (de zogeheten A-B-C-transacties) de lasten aan overdrachtsbelasting te veel oplopen, bevat de belastingwet een regeling. Deze regeling komt erop neer dat de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verlaagd als de doorverkoper (B) van de desbetreffende onroerende zaak deze zaak hooguit zes maanden eerder heeft verkregen (van A). De verlaging van de grondslag is gelijk aan de waarde waarover B overdrachtsbelasting of volledig niet-aftrekbare btw heeft betaald. Op basis van de letterlijke wettekst is het de opvolgende koper (C) die profiteert van de grondslagverlaging. Maar in de praktijk is het gebruikelijk dat C het voordeel van de lagere overdrachtsbelasting vergoedt aan B. Als de opvolgende koper een particulier is en geen professionele koper, moet de doorverkoper van Hof Amsterdam zijn aanspraak op het belastingvoordeel opnemen in de verkoopovereenkomst. De verkoper moet duidelijk maken dat hij alleen wil onderhandelen als hij het belastingvoordeel krijgt toegekend. Doet hij dat niet, dan hoeft de eindkoper hem het overdrachtsbelastingvoordeel niet te vergoeden. De vermindering van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting blijft achterwege als de eerdere heffing van overdrachtsbelasting leidde tot een vermindering van erf-of...

Transactiebemiddelaar weet soms meer dan verkoper

De aankoop van een belang in een vennootschap leidt soms tot een teleurstelling. Bijvoorbeeld als de vennootschap onverwachts nog enkele belastingschulden heeft openstaan. In dat geval kan de koper een schadevergoeding eisen van de verkoper. Maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat die verkoper op de hoogte was van de belastingschuld. Dit zal niet altijd het geval zijn. De verkoper kan immers ook een belegger zijn die het belang destijds heeft ingekocht. Zelfs als bij de transactie een bemiddelaar was betrokken, die van de belastingschuld moet hebben geweten, sluit dit nog onwetendheid aan de kant van de verkoper niet uit. Als de bemiddelaar heeft opgetreden als een zogeheten hulppersoon van de verkoper, kan men zijn kennis automatisch toerekenen aan de verkoper. Maar ook deze omstandigheid zal de koper aannemelijk moeten...

Geschil met adviseur geen excuus voor late aangifte

Soms ontstaat onenigheid tussen een bedrijf en de accountant of belastingadviseur die de belastingaangifte voor dat bedrijf regelt over te betalen nota’s. Het bedrijf dient in zo’n geval ervoor te zorgen dat ondanks het geschil de aangifte tijdig wordt ingediend. Als het bedrijf uiteindelijk zelf te laat zijn aangifte indient, is geen sprake van afwezigheid van alle schuld. En dus kan de Belastingdienst het bedrijf een verzuimboete...