English De Bruijn & Co op LinkedIn

Waarde teakhoutparticipaties

Nogal wat belastingplichtigen hebben in het recente verleden hun spaarcentjes gestoken in teakhoutplantages. Dat liep maar zelden goed af; veel van dit soort avonturen eindigen met een faillissement van de plantage en/of de aanbieder van dit soort beleggingsproducten. Maar wat is nu de waarde van dit soort participaties tijdens de rit? Over deze vraag werd door de Belastingdienst met een belangenvereniging een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij van een (pessimistische) prognose van een bosbouwkundig taxatiebureau werd uitgegaan. Een belegger wilde daar echter niet mee akkoord gaan, en waardeerde zijn participatie meteen al op nihil. Begrijpelijk, want het einde van de belegging was (achteraf) bekend. Toch wilde de fiscus – en ook de rechter – hier niet in meegegaan. De waarde over het betreffende belastingjaar was bepalend en niet de waarde aan het einde van de rit. Niet gezegd kon worden – aldus de rechter – dat de participaties over het betreffende jaar geen enkele waarde in het economisch verkeer meer hadden. Dat die participaties (feitelijk) niet mee verhandelbaar waren (niemand stapte er meer in, en terecht!) deed daar niet aan af. De beslissing is niet enkel voor teakhoutplantages van belang. Ook andere beleggingen die waardeloos aflopen kunnen tijdens de rit – voor fiscale doeleinden althans – nog wel degelijk waarde...

Eindbeslissing fiscale eenheid

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting bevat volgens het Europese Hof van Justitie discriminatoire elementen. En die zijn nu eenmaal niet toegestaan. In Den Haag zag men tijdens de procedure de bui al hangen, reden om de reparatiewetgeving voor te bereiden. Die zou in werking moeten treden als de beslissing van het Hof voor de fiscus negatief zou uitpakken, wat uiteindelijk ook het geval was. De beslissing van het Europese Hof moet gezien worden als een aanwijzing voor de nationale rechter die de zaak behandelt. Met andere woorden: er moet nog een eindbeslissing genomen worden, in dit geval door de Hoge Raad. Die beslissing is nu genomen, waarbij de Hoge Raad het Hof uiteraard gevolgd heeft. De reparatiewetgeving was dus terecht! Het reparatievoorstel zou aanvankelijk met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 in werking treden. In een latere fase is echter beslist dat het wetsvoorstel enkel zal terugwerken tot 1 januari...

Echt beslissen en niet voor de vorm!

Ook de Belastingdienst is aan termijnen gebonden. Bijvoorbeeld om een beslissing te nemen op een ingediend bezwaar. Worden die termijnen niet gehaald dan kan de fiscus een dwangsom of een schadevergoeding verschuldigd zijn. De verleiding kan dan groot zijn om, als de inspecteur ziet aankomen de termijn niet te gaan halen, een beslissing ‘voor de vorm’ te nemen. Op die manier worden termijnen veilig gesteld en is er geen vergoeding verschuldigd. Die handelswijze kan volgens de rechter niet door de beugel. Er is in zo’n geval sprake van ‘détournement de pouvoir’; het gebruik van een bevoegdheid voor een doel waar die niet voor bedoeld is. De rechtbank zette een streep door de pro forma beslissing, droeg de fiscus op een nieuwe beslissing te nemen en besliste verder dat de fiscus een dwangsom had verbeurd. Die bedroeg overigens € 100. Aan proceskosten moest de fiscus belanghebbende nog eens € 1.002 vergoeden. Penny wise, pound foolish noemen we dat...

Rente familiebank gemaximeerd

Het komt vaak voor: kinderen die geld lenen van hun ouders, om op die manier een huis te kunnen kopen. Het bijzondere aan deze financiering zijn de fiscale gevolgen. Voor de kinderen is de betaalde rente aftrekbaar als eigen woningrente, bij de ouders blijft de feitelijk ontvangen rente onbelast. Zij hebben immers enkel te maken met de forfaitaire heffing in box 3. Een hoge rente kan dan fiscaal voordelig uitpakken, zeker als de betaalde rente door de ouders weer (belastingvrij) aan de kinderen wordt terug geschonken. De Rechtbank Den Haag heeft onlangs beslist dat de hoogte van de (aftrekbare) rente in dit soort gevallen aan grenzen gebonden is. Partijen waren daar een rente van maar liefst 9% overeengekomen en dat vond de rechter toch echt te grijs. Een rente van 3% werd in het berechte geval zakelijk en dus toelaatbaar geacht, en daar mocht nog een toeslag van anderhalf procentpunt op gezet worden, omdat de lening zonder hypothecaire zekerheid was verstrekt. Ook in de verhouding tussen ouders en kinderen moet dus van een zakelijk rentepercentage worden uitgegaan, waar dan nog een toeslag op gezet kan worden wegens bijzondere omstandigheden. Denk aan een in verhouding tot de waarde van het huis hoge lening of – zoals in het berechte geval – het ontbreken van hypothecaire...

Belastingplan 2019: werk aan de winkel

Het Belastingplan 2019 betekent werk aan de winkel: voor de belastingplichtige, voor de adviseur en voor het Parlement. Want het Belastingplan 2019 (35026) maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2019, samen met de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2019 (35027), Wet bronbelasting 2020 (35028), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35029), Wet aanpassing kansspelbelasting over sportweddenschappen (35031), Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35032) en Wet modernisering kleineondernemersregeling (35033). Alsof dat al niet genoeg is, is daarnaast op Prinsjesdag de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) ingediend. Ook zal de parlementaire behandeling van de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholding (34556) weer worden voortgezet. Daarmee moet het parlement in betrekkelijk korte tijd maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen behandelen en – zo lijkt het: vooral – goedkeuren. Alsof dat allemaal al niet erg genoeg is moet het ook voor het MKB belangrijke wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid nog dit jaar worden afgerond. Een zorgvuldige behandeling en afweging van ieders belangen lijkt daarmee haast onmogelijk. Verder staat er voor de nabije toekomst nog een evaluatie (mogelijk gevolgd door een aanpassing) van de werkkostenregeling op stapel.   Als belangrijkste maatregelen kunnen worden genoemd:   De bekende (al lijkt beruchte inmiddels een beter woord) afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. In bepaalde gevallen (denk aan belastingparadijzen) kunnen daar nieuwe heffingen voor in de plaats komen. Verkorting van de bekende 30%-regeling voor expats van acht naar vijf jaar. In overgangsrecht is niet voorzien, zodat deze inperking ook voor bestaande gevallen zal gaan gelden. Verhoging verlaagde btw-tarief. Wijzigingen in de KOR (kleine ondernemersregeling) in de omzetbelasting per 2020. Wijzigingen in de btw-sportvrijstelling. Afschrijvingsbeperkingen in de...

Aardige beloningen voor werknemers

De werkkostenregeling (WKR) geldt per 1 januari 2015 voor iedereen. De regeling was weliswaar al eerder ingevoerd, maar u mocht het oude regime nog blijven toepassen. En dat gebeurde massaal. Vergeet niet dat tal van aardige en bijzondere fiscale regelingen waarvan u in uw bedrijf wellicht gebruik maakte (zoals het bekende gouden horloge voor de jubilaris) vanaf 2015 (en dus helaas ook in 2018) gewoon onder de WKR afgehandeld moeten.   Fiets Wat hiervoor werd opgemerkt over het gouden horloge geldt ook voor de bekende fietsregeling. Want ondanks fel verzet van de branche is de bekende en veel gebruikte fietsregeling verdwenen. Niet helemaal verdwenen natuurlijk, want ook onder de WKR kunt u gewoon een fietsplan hebben, dat dan wel ten laste zal gaan van de algemene – vrije – ruimte in de WKR. Er gaat naar verwachting vanaf 2018 wel een nieuwe regeling gelden voor de ‘fiets van de zaak’.   Geschenkenvrijstelling Onder de voorloper van de WKR (daaronder begrepen de driejarige overgangsregeling) bestonden eindheffingsmogelijkheden voor ‘geschenken’, waarmee meestal op het bekende kerstpakket werd gedoeld. Het ging daarbij vooral om de eindheffing van 20% mits het kerstpakket een waarde kende van niet meer dan € 70. Ook voor wat duurdere kerstpakketten bestond een bijzondere regeling. Dit alles is onder de WKR komen te vervallen. Geschenken (en dus ook het kerstpakket) vallen gewoon onder het bekende forfait van de WKR, tenzij u er voor kiest om een en ander gewoon – individueel – te verlonen.   Maar fiscaal bestaat er geen regel zonder een uitzondering. Op grond van het besluit van 17 december 2014 mag door de werkgever belastingvrij een attentie...